Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Rano učenje informatike s naglaskom na STEM područje

Uvodni dio •osnovne informacije – uključenost učenika Varaždinske županije u projekt •osnovne informacije o školama koje predstavljaju projekt

Prezentacijom će se prikazati: upoznavanje s osnovnim pojmovima IKT-a, rad u programima TuxPaint, Bojanje, WordPad, mreže i internet (primanje i slanje elektroničke pošte), sigurnost djece na internetu, multimedijski interaktivni alati, programiranje u Pythonu te na kraju rad s micro:bitovima. Naglasak je na upotrebi micro:bitova što će sigurno doprinijeti snažnijoj informatičkoj pismenosti u osnovnim školama Varaždinske županije te jačanju kompetencija u području znanosti, tehnike i matematike u daljnjem školovanju. Završni dio – analiza ankete (grafički prikaz) učenika koji su sudjelovali u projektu ranog učenja informatike

Također ćemo prikazati kako kroz igru i učenje razvijati kreativnost kod učenika, poticati radoznalost i zanimanje za istraživanje, omogućiti aktivno sudjelovanje učenika u nastavnom procesu, individualiziranu nastavu te pripremiti učenike za cjeloživotno učenje. Osim toga, cilj je omogućiti svim učenicima, bez obzira na njihov socio-ekonomski status, jednake obrazovne mogućnosti i pravedan pristup sve potrebnijem kvalitetnom informatičkom obrazovanju.

Cilj projekta: •usvojiti osnovna znanja i vještine iz informatike te samostalno rukovati računalom •upoznati učenike s osnovnim načelima na kojima se temelje računala te informacijska i komunikacijska tehnologija •osposobiti učenike za komuniciranje pomoću različitih medija •razvijati logičko i samostalno mišljenje i zaključivanje •razvijati stvaralačke sposobnosti •razvijati praktični i znanstveni interes za tehniku i tehnologiju te iste implementirati u osobni razvoj učenika

Autor(i):

Ljiljana Inkret-Martinčević; Osnovna škola Breznički Hum, II. OŠ Varaždin

Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968. s adresom Cerje Nebojse 190, 42243 Maruševec, telefon 098 9987950, e-pošta:ljiljana.inkret-martincevic1@skole.hr. Trenutačni posao: OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. Mentorica studentima FOI. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995.Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristim se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata.

Renata Papec; Osnovna škola "Ivana Kukuljevića Sakcinskog" Ivanec

Radim u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog kao učitelj mentor informatike od 1. do 8. razreda. Administrator sam resursa, imenika i e- dnevnika škole. Već osam godina sam predavač na Centru izvrsnosti Varaždinske županije kao voditeljica radionica QBasic, Web 2.0 alati, C++ te Python. Radila sam kao edukatorica na ICT Edu projektu, modul 1. Završila sam Expertni ECDL za predavača i radila kao predavač i ispitivač istog. Sa svojim učenicima redovito sudjelujem na svim nivoima natjecanja Infokupa na kojima učenici redovito postižu zapažene rezultate. Redovito surađujem sa ostalim učiteljima u školi na provođenju projekata. Održala sam predavanja na CUC-u i FER-u za učitelje i nastavnike informatike te predavanja i radionice primjene IKT-a u procesu učenja i poučavanja na stručnim skupovima školskih knjižničara, vjeroučitelja, učitelja kemije i informatike od županijske do državne razine. Sudjelovala sam i u organizaciji Festivala informatike Varaždinske županije 2018. godine.

Jasminka Belščak; Osnovna škola Petrijanec

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu, Vrtna 19, telefon 0919155490, e-pošta: jasminka.belscak@skole.hr. Ima 18 godina radnog staža, trenutačni posao joj je učitelj informatike u OŠ Petrijanec. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja i povjerenstva za provedbu natjecanja Informatička štafeta. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. Predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine. ECDL predavač i ispitivač je za osnovni i napredni tečaj od 2006.g. ujedno i voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator Erasmus projekta „No Place for Hate“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a 8.12.2017. napredovala je u zvanje savjetnika.

Mirjana Jambriško; Osnovna škola Vinica

Mirjana Jambriško, dipl. inf. rođena je 30.11.1971. Živi u Donjem Vratnu, Ljudevita Gaja 24, 42207 Vinica, telefon 042722361, 0917249867, e-pošta: mirjana.jambrisko@skole.hr. Ima 21 godinu radnog staža u prosvjeti na poslovima učitelja matematike, fizike i informatike. Trenutačno radi na poslovima v.d. ravnatelja škole, a prije toga kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje i u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja, na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g. te na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova. Bila je i voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g., ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g. Održavala je radionice za učitelje u sklopu ICT EDU projekta, a održava i školski web. Bila je mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec te mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011-:Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač, 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema, 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te WEB 2.0 alate

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC