Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Joomag - digitalno izdavaštvo na zanimljiv način

Joomag je besplatni online alat, tj. besplatna platforma za digitalno izdavaštvo i jednostavnu izradu, objavu i dijeljenje online časopisa, kataloga, brošura, prtfolija, letaka, e-knjiga, korisničkih priručnika i foto-albuma. Prijava u Joomag moguća je preko Google ili Microsoft računa, a može se kreirati i Joomag korisnički račun. Pomoću ovog besplatnog alata moguća je jednostavna pretvorba PDF dokumenata u željene publikacije, a mogu se izrađivati i publikacije prema velikom broju predložaka ili potpuno samostalno. Ugrađeno je gotovo 300 predložaka visoke kvalitete u 12 različitih kategorija kao temelj kvalitetnog online izdanja. Pomoću ovog online uređivača sadržaj publikacije može se obogatiti interaktivnim elementima. U publikacije se mogu umetati videozapisi i glazba s računala ili web stranica za dijeljenje videozapisa i glazbe. Mogu se uređivati slike, kombinirati više slika u jednu te pristupati bogatoj galeriji kvalitetnih slika. Može se uspostaviti i online interakcija s čitateljima publikacija koji mogu komentirati i ocjenjivati izrađeni uradak. Svaka publikacija stvorena pomoću programa Joomag optimizirana je za sve glavne mobilne i web platforme, uključujući Android, iOS i Windows. Publikacija se jednostavno može podijelite ugradnjom na vlastitu web stranicu ili na bilo koju WordPress ili Joomla stranicu. Može se ugraditi cijelu publikaciju, policu za knjige ili samo naslovne korice. Primjeri izrađenih publikacija za potrebe nastave prikazat će se kod samog interaktivnog izlaganja, nakon što se objasni alat i njegove mogućnosti.

Autor(i):

Mirjana Jambriško; Osnovna škola Vinica

Mirjana Jambriško, dipl. inf. rođena je 30.11.1971. Živi u Donjem Vratnu, Ljudevita Gaja 24, 42207 Vinica, telefon 042722361, 0917249867, e-pošta: mirjana.jambrisko@skole.hr. Ima 21 godinu radnog staža u prosvjeti na poslovima učitelja matematike, fizike i informatike. Trenutačno radi na poslovima v.d. ravnatelja škole, a prije toga kao učitelj informatike. Redovito sudjeluje na ŽSV informatičara te se usavršava prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje i u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja, na školskim i županijskim natjecanjima iz informatike od 2006.g. te na državnim natjecanjima informatike iz programskog jezika Logo i smotri softverskih radova. Bila je i voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2003.g., predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2009.g., ECDL predavač za osnovni i napredni tečaj, ispitivač od 2006.g. Održavala je radionice za učitelje u sklopu ICT EDU projekta, a održava i školski web. Bila je mentor studentici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjek Čakovec te mentor učiteljima informatike za polaganje stručnog ispita. U tijeku svojeg obrazovanja stekla je sljedeće diplome: 2011-:Cisco CCNA Networking Academy, 2005.-2006.: ECDL mentor i ispitivač, 1997: Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti, 1990.-1995.: Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer: informacijski sustavi, visoka stručna sprema, 1986-1990: Srednjoškolski centar Gabriel Santo Varaždin, IV stupanj, smjer prirodoslovno–matematički tehničar. Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te WEB 2.0 alate

Ljiljana Inkret-Martinčević; Osnovna škola Breznički Hum, II. OŠ Varaždin

Ljiljana Inkret-Martinčević, dipl. inf, rođena 9.9.1968. s adresom Cerje Nebojse 190, 42243 Maruševec, telefon 098 9987950, e-pošta:ljiljana.inkret-martincevic1@skole.hr. Trenutačni posao: OŠ Breznički Hum, II. OŠ Varaždin kao učiteljica informatike. Redovito sudjelovanje na ŽSV informatičara; redovito usavršavanje prema planu i programu MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog povjerenstva informatičkog natjecanja. Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima (Primjena algoritama).Voditelj zimskih škola informatike od 2004.g. Predavač u CI iz informatike Varaždinske županije od 2010.g. ECDL predavač za osnovni od 2007.g. Ostali poslovi: održavanje školskog web-a, administrator e-dnevnika, e-matice. Mentorica studentima FOI. 13.4.2017. napredovanje u zvanje mentora. U tijeku svojeg obrazovanja stekla ove diplome: 2011.Cisco CCNA Networking Academy; 2005.-2007.-ECDL mentor; 1995.Dopunska pedagoško psihološka naobrazba, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Pedagogijske znanosti. 1987.-1994.-Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje informatičar, VI. Stupanj. 1994.-2001.- Sveučilište u Zagrebu, FOI Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1. 1983.-1987.- Srednja škola „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV. Stupanj. 1975.- 1983.-Osnovna škola „Ivana Kukuljevićeva Sakscinskog“, PŠ Druškovec. Koristim se engleskim i ruskim jezikom u govoru i pismu. Aktivno korištenje svih alata iz MS Office/Windows, računalnih aplikacija u školi, Open Source i Web 2.0 alata.

Jasminka Belščak; Osnovna škola Petrijanec

Jasminka Belščak, mag.inf. rođena je 16.6.1973. Živi u Petrijancu, Vrtna 19, telefon 0919155490, e-pošta: jasminka.belscak@skole.hr. Ima 18 godina radnog staža, trenutačni posao joj je učitelj informatike u OŠ Petrijanec. Redovito se usavršava na ŽSV učitelja informatike, seminarima MZOŠ-a i AZOO-a. Sudjeluje u radu Županijskog povjerenstva informatičkog natjecanja i povjerenstva za provedbu natjecanja Informatička štafeta. Bila je voditelj zimskih i proljetnih škola informatike od 2004.g. Predavač je na ŽSV, Centru izvrsnosti iz informatike Varaždinske županije od 2008.g., seminarima i savjetovanjima državne razine. ECDL predavač i ispitivač je za osnovni i napredni tečaj od 2006.g. ujedno i voditelj Škole informatike za mještane Općine Petrijanec od 2008. godine. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava školski web, administrator je resursa i e-Dnevnika. Školovala se u sljedećim institucijama: OŠ Sračinec 1980.-1988.; SŠ „XXXII divizija“ Varaždin, smjer trgovački, IV stupanj, 1988.-1992.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer obrada podataka, zvanje Informatičar, VI stupanj, 1992.-18.rujna 1995.; Fakultet organizacije i informatike Varaždin, smjer informacijski sustavi, zvanje diplomirani informatičar, VII/1 stupanj, 1995.-15.listopada 1998.(7.5.2009. potvrda o stečenom akademskom nazivu: magistra informatike); dopunska pedagoško-psihološka naobrazba, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 21.lipnja 2001.; stručni ispit 4.lipnja 2003. Služi se engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu. Aktivno koristi sve alate iz MS Office/Windows, sve računalne aplikacija u školi te opensource i WEB 2.0 alate. Pokretač je i koordinator Erasmus projekta „No Place for Hate“. Udana je i majka je dvoje djece. 7.12.2012. napredovala je u zvanje mentora, a 8.12.2017. napredovala je u zvanje savjetnika.

Trajanje: 20 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC