Skip to main content
CARNET Users Conference 2018

Cijeli program »

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj

U okviru pilot projekta e-Škole razvijen je Okvir za digitalnu zrelost osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj s pripadajućim instrumentom za procjenu digitalne zrelosti škola te je provedeno početno i završno vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti 151 škole koje su sudionici pilot projekta. Cilj projekta e-Škole je cjeloviti pristup informatizaciji školskog sustava u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće. U tu svrhu, te u svrhu održivosti projekta, neophodna je usklađenost implementacije infrastrukturnih i uslužno-obrazovnih dijelova projekta. Takva usklađenost je u projektu opisana konceptom digitalne zrelosti škole, na kojem se temelji vanjsko vrednovanje škola u pilot projektu. Razvijeni okvir digitalne zrelosti za osnovne i srednje škole u RH služi identificiranju područja i elemenata koji doprinose digitalnoj zrelosti škola te definiranju i planiranju mogućeg napretka u integraciji i efikasnom korištenju digitalnih tehnologija, dok Instrument služi za procjenu razine digitalne zrelosti škola i za prepoznavanje područja za poboljšanja u kontekstu podizanja razine zrelosti po područjima i elementima Okvira. Analiza i interpretacija dobivenih rezultata završnog vanjskog vrednovanja pokazuje da je od ukupno 151 škole koje su sudjelovale u vrednovanju, 6 škola postiglo najvišu razinu digitalne zrelosti, 48 škola nalazi se na razini 4 i procijenjene su kao digitalno napredne, a čak 93 škole procijenjene su kao digitalno osposobljene (razina 3), dok su tek 4 škole procijenjene kao digitalne početnice. Usporedni rezultat početnog i završnog vanjskog vrednovanja pokazuje znatne pomake razine digitalne zrelosti po pojedinim područjima, a tome su prethodile aktivnosti inicirane projektom e-Škole.

Autor(i):

Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep; Fakultet organizacije i informatike

izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep doktorirala je 2008. u području informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. radi na poziciji izvanredne profesorice na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu. Nositeljica je predmeta Poslovno odlučivanje, Analiza poslovnih odluka te Teorija odlučivanja. Od 2011. do 2015. obnašala je dužnost prodekanice za poslovanje na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, te nakon toga preuzima funkciju prodekanice za znanstvenoistraživački rad koju obavlja i danas. Sudjelovala je kao voditeljica/suvoditeljica/članica na više od desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata (Horizon 2020, INTERREG, Erasmus, HrZZ, Tempus, ESF, IPA, LLP, EUREKA i dr.). U 2018. godini osnovala je Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje čija je voditeljica (https://decision-lab.foi.hr/o-labu). Koordinirala je timom FOI-ja na projektu B e-Škole koji je izradio Okvir i Instrument digitalne zrelosti te proveo vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj. Članica je Povjerenstva za uvođenje informatike osnovanog od strane MZO-a 2017. godine te članica Povjerenstva za izradu nacionalne digitalne strategije obrazovanja od 2018. godine. Od 2011. do 2015. godine bila je članica Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu.Voditeljica je i suvoditeljica više radionica i stručnih usavršavanja s fokusom na strateško planiranje i odlučivanje o uvođenju IKT-a u obrazovanje. Suautorica je sveučilišnog udžbenika Poslovno odlučivanje te autorica više od 50 znanstvenih članaka.

Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban; Fakultet organizacije i informatike

Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban zaposlen je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike. Objavio je više od 30 znanstvenih i profesionalnih radova te 4 poglavlja knjige. Doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti postaje 2011. godine. Diplomirao je 2004. godine, također na Fakultetu organizacije i informatike, gdje se iste godine zapošljava kao asistent/znanstveni novak. Docent postaje 2013. godine, a izvanredni profesor 2018. godine. Područja od interesa su mu tehnologije u učenju, te mjerenje korisničkog iskustva i uspješne implementacije informacijskih sustava. Ima iskustvo u nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata (Obzor 2020, FP6, Tempus, IPA, COST, LLP). Jedan je od autora nekoliko istraživanja koji se bave pitanjima kvalitete i iskoristivosti u e-učenju i uspješnom razvoju ePortfolia. Recezent je za International Journal of ePortfolios and Computers & Education. Koordinira Europortfolio: A European Network of Eportfolio Experts and Practitioners, projekt LLP KA3-ICT. Na Fakultetu organizacije i informatike vodi projekt CRISS (Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools), financiran iz programa Obzor 2020. Pročelnik je Katedre za informatičke tehnologije i računarstvo, ECTS koordinator i voditelj Laboratorija za napredne tehnologije u učenju.

Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa; Fakultet organizacije i informatike

Izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 2001. godine. Trenutno radi na poziciji izvanredne profesorice. Diplomirala je 2001. na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija sa zvanjem diplomirana ekonomistica. Magistrirala je 2005. na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a titulu doktorice ekonomskih znanosti stječe na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu Zagreb 2008. godine. Mentorica je 60-tak diplomskih i završnih radova i 4 specijalistička poslijediplomska rada. Od 2003. godine obavlja funkciju operativne tajnice na poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava. Voditeljica je sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Ekonomika poduzetništva. Voditeljica je i suvoditeljica više radionica i stručnih usavršavanja. Vodila je ili sudjelovala na 10-tak nacionalnih i međunarodnih projekata (Erasmus, IPA, Tempus, Horizon, Interreg), te na gospodarskim projektima.

Dr. sc. Bojan Žugec; Fakultet organizacije i informatike

Dr. sc. Bojan Žugec, viši je asistent na Fakultetu organizacije i informatike (www.foi.unizg.hr) u Varaždinu. Diplomirao je matematiku na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru primijenjena matematika i na smjeru profesor matematike, da bi kasnije na istom Fakultetu 2014. godine doktorirao u grani primijenjena matematika i matematičko modeliranje. Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog znanstvenika na Fakultetu organizacije i informatike 2014. godine, a iste je godine dobio i nagradu Rotary kluba za najbolji doktorski rad. Niz godina je kao vanjski suradnik CARNET-a tutorirao na E-learning akademiji. Kao član tima, dobitnik je i Nagrade za najbolji e-kolegij „Matematika 2“ na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2008./2009. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u knjizi.

Trajanje: 30 minuta

 

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2017 Zakon Group LLC